BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 22 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida                          

RO.RM.0002.02.2020                              

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz  § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Ruciane-Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4853 z 8 października 2019 r.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu:
  • z XIX  sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 grudnia 2019 r.,
  • z V nadzwyczajnej (XX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 9 stycznia 2020 r.
 5. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020 - 2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,
  3. programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok,
  4. zawarcia porozumienia między Gminą Ruciane-Nida a Starostwem Powiatowym w Ełku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej,
  5. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.,
  6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2019/2020,
  7. przyjęcia ” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 roku”,
  8. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ruciane-Nida na lata 2019 - 2022”,
  9. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida ( nr 32/20 w Piaskach).
 7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 8. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/ - / Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 23 sty 2020 14:59
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2020 09:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sty 2020 10:23
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 316 razy