BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.20.2020

                                                Ruciane-Nida, dn. 11 luty 2020 r.


 


Nasz znak:


POŚ. 6733.20.2020


 


D  E  C  Y  Z  J  A


 


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2. art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia  27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 104 § 1 oraz art. 106  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)   po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Szymczyka, reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok


     


orzekam


o  d  m  ó  w  i  ć  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii 15kV Pisz-Nida odgałęzienie Wiartel na linię kablową  15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana będzie na części działek ewidencyjnych nr 23/2, 31, 32, 42, 43, 53, 54, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 92, 93 w obrębie Szeroki – Bór, Ruciane-Nida- obszar wiejski.


 


UZASADNIENIE


 Pełnomocnik Inwestora Pan Paweł Szymczyk, reprezentujący Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk, wniósł dnia 17 grudnia 2019 r. ( data wpływu do tut. Urzędu) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie napowietrznej linii 15kV Pisz-Nida odgałęzienie  Wiartel   na linię kablową  15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV.


 Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tak jest  w przypadku wnioskowanego terenu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.


            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia dnia 14.01.2020 roku do Starostwa Powiatowego w Piszu, Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Zarząd Zlewni w Giżycku  oraz  do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku.  


         Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska -   w odniesieniu do innych niż wymienionych  w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia   czy w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przedmiotowej sprawie wymagane jest dokonanie uzgodnienia w trybie ww. ustawy, ponieważ działka objęta planowaną inwestycją położona jest terenie prawnie ustanowionej formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 16 styczeń 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 styczeń 2020 r. znak: WOPN. 612.37.5.2020.EBK odmówiło uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody, wskazując iż planowana inwestycja może doprowadzić do uszczuplenia żerowisk oraz miejsc lęgowych szeregu gatunków ptaków, dla ochrony których włączono ten teren do obszaru Natura 2000 Puszcza Piska. Na podstawie analizy struktury użytkowania gruntów uznano, że w zasięgu oddziaływania inwestycji mogą znajdować się siedliska lęgowe lerki, lelka. Obecnie teren ten nie jest narażony na względnie stałą obecność ludzi, przez co sprzyja występowaniu gatunków ptaków wrażliwych na obecność ludzi. W perspektywie planowanej przebudowy napowietrznej linii 15 kV Pisz-Nida oraz związanej z tym wycinkami części drzewostanu oraz prac zmiennych, z powodu płoszenia i niepokojenia, może dojść do zmiany sposobu wykorzystania przestrzeni przez wskazane gatunki ptaków.” Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody za działania mogące osobno lub w połączniu z innymi działaniami, znacząco oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, należy uznać takie które w szczególności pogarszają stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, wpływają znacząco negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar lub pogarszają integralność obszaru oraz jego powiazania z innymi obszarami. Tym samym zasadniczą kwestią jest rozstrzygnięcie czy planowana inwestycja może znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 puszcza piska PLB280008.”


Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie:


 


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Olsztynie.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,   a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.


 


Otrzymują:  1. Wnioskodawca,

  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,

  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,

  4. a/a.


 


 

Data powstania: środa, 12 lut 2020 12:01
Data opublikowania: środa, 12 lut 2020 12:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:41
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 521 razy