BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionych:

 

 1. działka ozn. nr geod. 139/24, o pow. 1208 m2, położona w obrębie Ruciane -Nida, gm. Ruciane -Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013020/4. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      cena wywoławcza  netto   101 000,00  zł, wadium 15 000,00 zł.

 

 1. działka ozn. nr geod. 139/25, o pow. 1200 m2, położona w obrębie Ruciane -Nida, gm. Ruciane -Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013020/4. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      cena wywoławcza  netto   100 300,00  zł, wadium 15 000,00 zł.

   

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 26 marca 2020 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
 1. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 2. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: www.bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
 5. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254438.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 23 marca 2020r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lut 2020 09:50
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2020 09:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2020 07:58
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 713 razy