BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. I art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionych:

 1. działka ozn. nr geod. 73/1, o pow. 161 m2, położona w obrębie Wólka, gm. Ruciane -Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013652/3. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.

      cena wywoławcza  netto  7 500,00  zł, wadium 1 000,00 zł.

I publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 02 czerwca 2020 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

 

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:

 1. Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt nieruchomości, jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale może stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek.
 2. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek oznaczonych nr geod. 77, 72/1, 78 położonej w obr. geod. Wólka, gm. Ruciane-Nida.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Właściciele działek oznaczonych nr geod. 77, 72/1, 78 położonej w obr. geod. Wólka, gm. Ruciane-Nida, do których przetarg został ograniczony, zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemne uczestnictwo w przetargu. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida pokój nr 15 (sekretariat) w formie pisemnej (oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu) w terminie do dnia 28 maja 2020r. do godziny 14.30.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu:

 1. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 1 czerwca 2020r. listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na tablicy ogłoszeń.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 1. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) i podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 1. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 3. Koszt związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: www.bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
 6. Bliższych informacji  można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456
 7. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 27 kwietnia 2020 r.    do dnia 28 maja 2020r.
Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:12
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 maj 2020 08:45
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 362 razy