BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Piaski, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 32/20
 3. Powierzchnia łączna: 1103 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXIII/198/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.
 6. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OL1P/00013642/0
 7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  250 000,00 zł.
 8. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr IGK.6845.25.2019 z dnia 24.09.2019r. zawartą na czas oznaczony. Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  22.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

 

 

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 13:35
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 14:42
Data przejścia do archiwum: niedziela, 14 cze 2020 13:04
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 152 razy