BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)
Działki budowlane:
1. ozn. nr geod.. 417/1, o pow. 727 m2

cena 23.560,00 zł

2. ozn. nr geod. 417/2, o pow. 627 m2

cena 20.320,00 zł

3. ozn. nr geod. 417/3, o pow. 666 m2

cena 21.580,00 zł

4. ozn. nr geod. 417/4, o pow. 658 m2

cena 21.320,00 zł

Położone: Ruciane-Nida ul. Gruntowa

Zgodnie z ustaleniami planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ruciane-Nida przedmiotowe działki stanowią teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i częściowo z warsztatami rzemiosła uciążliwego. Plan ten przestał obowiązywać z końcem 2003 roku

Ujawnione są w KW 12959

1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały Nr XLIII/57/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 11.06.2002 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 21.09.2007 roku do dnia 12.10.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2007 11:45
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2007 13:31
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1923 razy