BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.8.2020CP

OBWIESZCZENIE

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265)    oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego    w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na umocnieniu brzegu fragmentu jeziora Bełdany w formie ściany oporowej. Inwestycja realizowana na części działki  o nr geodezyjnym 42/5      ( jez. Bełdany), obręb 2-Iznota,  na wysokości działki nr 59/1, obręb geodezyjny Ruciane-Nida- obszar miejski. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa działająca przez pełnomocnika Dariusza Święckiego,  Zarząd Zlewni w Giżycku ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2020 13:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 cze 2020 07:05
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 25 razy