BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.07.2020          

                                                                 

                                                  

                                                              

                                                                           Ruciane -  Nida,  08 czerwca 2020 r.   

                                                               

                                                 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień: 

24 czerwca 2020 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXVI sesję Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej (XXV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 9 czerwca 2020 r.

5. Raport o stanie Gminy Ruciane - Nida za 2019 rok:

    5.1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2019 r.

    5.2. Debata nad raportem.

    5.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida wotum zaufania.

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane - Nida za 2019 rok oraz sprawozdanie  z wykonania  budżetu Gminy  Ruciane - Nida za 2019 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego:

    6.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane - Nida za 2019 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

    6.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 r.

    6.3. Opinia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej.

    6.4. Dyskusja nad sprawozdaniem.

    6.5. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane - Nida  za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu  wraz z informacją  o stanie mienia Gminy.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:

   7.1. Przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

   7.3. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

   7.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

   8.1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026.

   8.2. Dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

9. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

10. Zapytania i wnioski mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                             Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 12:54
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2020 13:49
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 71 razy