BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2020CP

POŚ.6733.12.2020CP


                                                                                                                                                                                                                                            Ruciane-Nida,  30 czerwca  2020 r.


                                                                    


 


OBWIESZCZENIE


              


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z obiektami małej architektury w postaci jednej tablicy informacyjnej, stojaków na rowery i koszy na śmieci w ramach projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych  w gminie Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie ) na działce ewidencyjnej nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.