BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.13.2020CP

POŚ.6733.13.2020CP

Ruciane-Nida,  30 czerwca  2020 r.

                                                                 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

              

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z dwiema wiatami   i  obiektami małej architektury w postaci jednej tablicy informacyjnej, stojaków na rowery oraz zagospodarowaniu terenu tłuczniem w obrzeżu, w ramach projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie )   na części działki ewidencyjnej nr 112/3 położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 14:39
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 14:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2020 07:49
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 69 razy