BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.10.2020CP

 

POŚ.6733.10.2020CP

Ruciane-Nida,  30 czerwca  2020 r.

                                                                                                                                        

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

              

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie czterech wiat  wraz z obiektami małej architektury w postaci tablicy informacyjnej, dwóch stojaków na rowery oraz zagospodarowania terenu za pomocą tłucznia w ramach projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie ) na działkach ewidencyjnych  nr 119/4, 119/5 i 116, położonych w obrębie geodezyjnym Osiniak, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 15:01
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 15:03
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2020 08:21
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 71 razy