BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.11.2020CP

 


POŚ.6733.11.2020CP


Ruciane-Nida,  30 czerwca  2020 r.


                                                                                                                                        


 


OBWIESZCZENIE


              


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na na budowie wieży widokowej wraz z dwiema wiatami   i obiektami małej architektury w postaci jednej tablicy informacyjnej, trzech stojaków na rowery i koszy na  śmieci w ramach projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie ) na części działki ewidencyjnej nr 271 położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.


 


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           


 


 


 


Otrzymują:  1. Wnioskodawca,

  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,

  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,

  4. a/a.


 

Data powstania: środa, 1 lip 2020 12:47
Data opublikowania: środa, 1 lip 2020 12:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:42
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 177 razy