BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

 • działki ozn. nr geod. 32/20, o pow. 1103 m2, poł. ob. Piaski, gm. Ruciane-Nida, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

cena wywoławcza  netto   250 000,00 zł, wadium  30 000,00 zł;

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2020 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020  roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
 3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr IGK.6845.25.2019 z dnia 24.09.2019r. zawartą na czas oznaczony. Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 5. Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr OL1P/00006192/8 w brzmieniu każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej KW OL1P/00013642/0 przysługuje odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas określony to jest do czasu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Lasów Państwowych, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki nr 3011/6 o obszarze 18,7254 ha oraz uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr OL1P/00006192/8 w brzmieniu każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej KW OL1P/00013642/0 przysługuje odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas określony to jest do czasu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Lasów Państwowych, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działek gruntu o nr 3015/1 o obszarze 23,6300 ha oraz 3020/1 o obszarze 4,0900 ha.
 6. Dostęp do nieruchomości następuje przez działki 32/11, 32/9, 23/14, 23/16, 34/5, 32/16, 32/19 położone w obrębie Piaski, gm. Ruciane-Nida.
 7. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 8. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.ruciane-nida.pl,
 11. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia  20 sierpnia  2020r.  

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 14:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 sie 2020 07:20
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 514 razy