BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługą nieuciążliwą dla sąsiedztwa . Działki ujawnione są w KW 12965 i 19031.
a/ ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2,
cena wywoławcza 39.590,00 zł, wadium 3.900,00 zł,
b/ ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1. 119 m2,
cena wywoławcza 41.830,00 zł, wadium 4.100,00 zł,
c/ ozn. nr geod. 226/45, o pow. 932 m2,
cena wywoławcza 38.260,00 zł, wadium 3.800,00 zł
d/ ozn. nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
cena wywoławcza 37.450,00 zł, wadium 3.700,00 zł,
e/ ozn. nr geod. 220/14, o pow. 984 m2,
cena wywoławcza 38.420,00 zł, wadium 3.850,00 zł,
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2007 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Bliższych informacji można zasięgnąć w tut. Urzędzie pokój nr 9,
tel. 0/87/4231036 w 37 lub 0/87/4254437, fax 0/87/4254456.

Data powstania: środa, 7 lis 2007 11:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2008 12:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2152 razy