BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obieszczenie

POs.6733.14.2020CP

POŚ.6733.14.2020CP

Ruciane-Nida,  27 lipca  2020 r.

                                                                    

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia                        14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)              oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej – kablowej nN 0,4kV - inwestycja liniowa energetyczna. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11,                         obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida oraz na części 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida.

Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Michała Kuczyńskiego, ELAM  Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j., z siedzibą ul. Gdańska 12,                                   15-429 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2020 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2020 11:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sie 2020 08:27
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 11 razy