BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

 

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski gmina Ruciane – Nida – Kompleks III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 8c i art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2020, poz. 293, z późn. z.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 283, z późn.zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane- Nida uchwały nr  XXIV/204/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski gmina Ruciane – Nida  – Kompleks III.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski  mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane- Nida;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 - 220 Ruciane- Nida, pokój nr 23;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 346, z późn.zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12- 220 Ruciane- Nida;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2020 09:50
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2020 09:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 wrz 2020 11:21
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 630 razy