BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBwieszczenie

POŚ.6733.16.2020CP

POŚ.6733.16.2020CP

Ruciane-Nida,  27 lipca 2020 r.

                                                                    

 

 

.

                                                 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 190 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej - kablowej nN 0,4kV – inwestycja liniowa  Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz na części działki nr 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A                      Oddział w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Michała Kuczyńskiego, ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j., z siedzibą ul. Gdańska 12, 15-429 Białystok.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Data powstania: środa, 5 sie 2020 13:08
Data opublikowania: środa, 5 sie 2020 13:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2020 12:31
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 678 razy