BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.17.2020CP

POŚ.6733.17.2020CP

Ruciane-Nida,  10 lipca 2020 r.

                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą do powiązania sieci projektowanej z istniejącą napowietrzną.  Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 107, 106, 232/2, 102/1, 85, 86/5, 228/74, 228/5, 173, 174, 175, 2218/5, obręb Wejsuny – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A  z siedziba Lublinie, 20-340 Lublin ul. Grabarska 21A, działająca przez Pana Michała Kalbarczyka, ul. Wojska Polskiego 62/20, 19-300 Ełk.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: czwartek, 13 sie 2020 10:01
Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2020 10:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 09:22
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 732 razy