BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590),
Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisów art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano
z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

Jeśli Gmina nie jest w posiadaniu wszystkich poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy
o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę,
która w zakresie powierzonych jej kompetencjii i zadań  - jest w posiadaniu pozostałych wnioskowanych przez nas informacji.  

Wzmiankowane przekazanie  - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

 

Preambuła: 

Jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych na stronach nik.gov.pl) - obszar dezynfekcji sensu largo
w Gminach - związany jest z wieloma nieprawidłowościami w Gminach oraz Jednostkach nadzorowanych przez Gminy i którym Gminy zlecają tego typu zadania. 

Zakres naszych pytań naszego wniosku -  co prawda dotyczy dezynfekcji rąk - jednakże - skoro szerzej rozumiana dezynfekcja w gminach nie jest prowadzona lege artis - można podjąć konkluzję że w obszarze dezynfekcji rąk - rownież mogą nastąpić nieprawidłowości. 

Wzmiankowany wcześniej protokół NIK - dotyczący dezynfekcji w innym obszarze  - o sygnaturze LKI. 410.002.04.2016 P/16/058 - dostępny jest w sieci Internet. 

 

ponadto: 

art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - scilicet: “(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia (…)

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)” 

 

Bezsprzeczną podstawą naszego wniosku są również inne ustawowe przepisy korespondujące
z naszym wnioskiem, inter alia zawarte w 

Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. etc  

 

Dotychczas - jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - mieliśmy wrażenie, że niewiele podejmuje się starań sanacyjnych w tym zakresie w Gminach  - ad exemplum: płyny dezynfekcyjne stosowane w gminach - często posiadają jedynie certyfikaty czasowe, etc 

Pierwsze działania (marzec/kwiecień 2020 r)   z konieczności prowadzone ad hoc - siłą rzeczy byly obarczone wieloma nieprawidłowościami, etc  

 

W urzędach szczebla administracji rządowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest o wiele lepsza
i ciągle ulega dalszej optymalizacji.   

 

 

Chcąc również - pro publico bono - uczestniczyć w procesie zwracania uwagi na rzeczoną problematykę  - nawiazując do uprzednio dostarczanych do JST naszych wniosków również dot. innych obszarów  - oraz korespondując z art. 241 KPA  - scilicet: "...przedmiotem wniosku mogą być  w szczególności sprawy dot. (…) lepszego zaspokajania potrzeb ludności,…”  etc - wnosimy jak poniżej: 

 

Treść Wniosku 

Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach. 

Ponownie zaznaczmy, że jeśli Gmina nie jest w posiadaniu poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadań
- jest w posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji.  Wzmiankowane przekazanie do Zakładku Komunalnego / Spółki Komunalnej / Oczyszczalni Ścieków lub innej jednostki organizacyjnej - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

  • 1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków do dezynfekcji rąk - tzw. metodą wcierania?  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku wszystkie - chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - stosowane przez Urząd do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.
  • 2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, płynów do dezynfekcji zakupywanych przez Urząd Gminy? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców  - jakich? etc 
  • 3) Czy wszystkie zakupywane środki dezynfekcyjne spełniają normy PN-EN 1500:2013 ? 
  • 4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci dezynfekujących permanentnie dłonie wymagając aby w płynach do dezynfekcji znajdowały się odpowiedniej jakości środki nawilżające ? 
  • 5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami płynów dezynfekcyjnych są rownież uczniowie szkół lub dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gminę - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru płynów dezynfekujących - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania środków do dezynfekcji rąk  u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 
  • 6) Czy zakupywane przez Gminę środki do dezynfekcji posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu (..) standardowe czy tymczasowe ?

Pytając o ten aspekt - wnioskodawca ma na myśli stan w którym z uwagi na wystąpienie w Polsce stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych  w ramach odstępstwa od standardowych, czasochłonnych procedur,
związanych z rejestracją produktów biobójczych, wprowadził możliwość uzyskania pozwolenia tymczasowego na wprowadzanie do obrotu środków do dezynfekcji na okres 180 dni, z możliwością przedłużenia ich ważności na okres nieprzekraczający 550 dni. Takie uprawnienie Prezesa URPL wynika z art. 55 ust. 1
Rozporządzenia o produktach biobójczych. 

W mniemaniu wnioskodawcy rzetelna odpowiedź na powyższe pytania ma skłonić Decydentów do przeprowadzenia rekonesansu w tym obszarze zadań własnych gminy tak aby - w uzasadnionym interesie pro publico bono - ewentualnie wdrożyć procedury sanacyjne w tym obszarze w Gminach. 

  • 7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie wnosimy  
    o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.   

 

Osnowa Wniosku: 

Ex professo - w uzasadnionym interesie pro publico bono - zobowiązani jesteśmy zasygnalizować - zagrożenia związane z korzystaniem z produktów biobójczych - bazujących na pozwoleniach tymczasowych - wytworzonych często w oparciu o surowce dopuszczone do obrotu ad hoc na bazie art. 55 Rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE)
nr 528/2012)

 

Zwrócenie na ten aspekt uwagi Decydentów - staje się szczególnie istotne w przypadku korzystania z płynów dezynfekujących przez Uczniów w szkołach publicznych oraz przez osoby
z nadmiernie wrażliwą skórą 
(szacuje się, że problem ten może dotyczyć  nawet 50 proc. kobiet i 38 proc mężczyzn)  

Pozwalamy sobie zauważyć, że pozwolenie tymczasowe bazuje na dopuszczeniu dostawców spoza listy Wykaz Produktów Biobójczych część I. Są to często firmy przypadkowe, nie specjalizujące się do tej pory w produkcji preparatów do dezynfekcji. Pozwolenie tymczasowe bazuje na słabo jakościowym alkoholu, od niesprawdzonych dostawców alkoholu - na co zezwala - w sytuacjach kryzysowych - wyżej wzmiankowane Rozporządzenie. 

To może narażać użytkowników (w tym dzieci w szkołach, przedszkolach, pensjonariuszy DPS) na używanie produktów z niesprawdzonych źródeł surowca. W dłuższej perspektywie nieprofesjonalnie wytworzone produkty do rąk mogą wywołać alergię na skórze i inne niepożądane skutki, czego konsekwencje są wszystkim wiadome.

Norma EN 1500 to norma, która potwierdza skuteczność dezynfekcji higienicznej na rękach ochotników,
w specjalnie opracowanej technice, dla danej dozy i czasu. Tego badania nie mają produkty z tymczasowymi pozwoleniami. Notabene dezynfekcja chirurgiczna deklarowana
w niektórych produktach też nie ma udokumentowanych wyników badań wg normy EN 12791, a opiera się wyłącznie na literaturze.

Pozwolenia tymczasowe wydawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych były wydawane  “na szybko” i były  uzasadnione w momencie braku dostępności dezynfekcji na rynku. Obecnie nie ma problemu z dostępem do profesjonalnych preparatów i takie Urząd w naszym mniemaniu powinien wybierać.

Skuteczność bójcza takich produktów z pozwoleniem tymczasowym - potwierdzona jest wyłącznie na podstawie powołania się na wiedzę literaturową dla alkoholu 60%, tymczasem na rynku funkcjonują preparaty z przebadanym w akredytowanych laboratoriach spektrum działania, w tym działania wirusobójczego na inne wirusy trudniejsze do inaktywacji (adeno, rota, noro). 

Zatem wykonany przez Urzędników powtórny rekonesans -  w tym obszarze (już nie ad hoc -
w warunkach spokojniejszych niż miało miejsce 4 miesiące temu) wydaje się szczególnie istotny - choćby z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków publicznych, etc 

Chcąc uzasadnić poniżej zawartą petycję - nadmieniamy ponadto, że środek do dezynfekcji powinien zawierać opis co do czasu działania oraz dozy, bo tylko wskazany sposób użycia pozwala osiągnąć pożądane spectrum bójcze – produkty z tymczasowymi pozwoleniami (ponieważ bazują na literaturze) nie podają dokładnie czasu i ilości jaką należy zadozować na dłonie w celu skutecznej dezynfekcji. 

Profesjonalni dostawcy - uczciwie konkurujący na rynku - podają takie informacje w oparciu o dokładne badania, dzięki czemu użytkownik ma pewność że produkt faktycznie niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze.

Profesjonalni dostawcy - specjalizujący się w tym obszarze od lat kierują się bezpieczeństwem używania: badaniami  dermatologicznymi, bezpieczeństwem stosowania na różnego rodzaju  tworzywach (badania tolerancji materiałowej, etc), czystością wytworzenia. U takich dostawców kontrole jakości odbywają się w oparciu
o certyfikowany system jakości, opakowania są kontrolowane, czyste wewnątrz. Podmioty działające profesjonalnie w oparciu o zasady uczciwej konkurencji mają wdrożony system zarządzania jakością - ISO, etc 

Produkty dostawców zajmujących się permanentnie rzeczonym obszarem usług - posiadają kartę charakterystyki, informacje o środkach pierwszej pomocy, profesjonalnie skonstruowane treści etykiet. Siłą rzeczy pozwolenia tymczasowe musiały być wydawane często bez dokładnej weryfikacji treści etykiet, zatem produkty dopuszczone w trybie tymczasowym często zawierają niepełne informacje o niebezpieczeństwie użytkowania wysokoalkoholowych produktów, brakuje wskazań do pierwszej pomocy, brak deklarowanego czasu działania i dozy, jaką należy zastosować. 

Oczywiście w przepisach prawa nie ma expressis verbis zaznaczonego zakazu stosowania pozwoleń tymczasowych - jednak trudno odmówić racjonalności powyższej argumentacji  i nie zgodzić się z tym że przedmiotowe pozwolenie powinno obejmować okres dłuższy - scilicet  1 rok, etc  

W niniejszym piśmie powołujemy kilka ważnych norm - jednak nie sposób nie wspomnieć i nie odwołać się również do normy dotyczącej działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych EN  14476. 

Odrębną kwestią jest stosowanie tzw. preparatów dual use – notabene -  wyroby medyczne muszą być dezynfekowane preparatem zarejestrowanym jako wyrób medyczny. 

W gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach publicznych nie zawsze jest to stosowane w empirii - a oczywiście jakikolwiek sprzęt medyczny - wg. przepisów -  powinien być dezynfekowany środkami zarejestrowanymi jako wyroby medyczne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012 r.
w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) preparaty przeznaczone do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego
i powierzchni dużych muszą być zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy (rejestracja podwójna – „dual use”). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i jednocześnie produkt biobójczy pozwala na uniwersalne zastosowanie do wszelkich powierzchni bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych produktów do dezynfekcji powierzchni.

 

Zapach niedestylowanego alkoholu w produktach na tymczasowych pozwoleniach wynika z zakupu taniego surowca. Produkty profesjonalne bazują na certyfikowanych dostawcach, gdzie alkohol jest najwyższej jakości. Zapach przekłada się bezpośrednio na chęć stosowania dezynfekcji, a to
w konsekwencji wpływa na bezpieczeństwo całej placówki

Produkty niebezpieczne (a do takich zalicza się wysokoalkoholowe preparaty do rąk i powierzchni) wymagają szkolenia dla użytkownika profesjonalnego. Szkolenia z bezpieczeństwa  użytkowania produktu powinny odbywać się w każdej placówce w oparciu o prawidłowo skonstruowaną kartę charakterystyki - należy pamiętać, że w przypadku produktów tego typu - scilicet: niebezpiecznych -  im wyższe stężenie alkoholu tym bardziej niebezpieczne.

W szkołach publicznych często nieznana jest rownież tematyka dezynfekcji dużych powierzchni -
a Stosujący (zamawiający)  nie posiada świadomości, że duże powierzchnie powinny być dezynfekowane preparatami na bazie innych substancji czynnych, niż alkoholu. Alkohol nie może być rozpryskiwany na dużych powierzchniach ze względu na opary szkodliwe dla układu oddechowego. Alkohol służy do dezynfekcji małych powierzchni, a preparaty na bazie czwartorzędowych soli amonowych – do dużych powierzchni. Preparaty na QAV rozpuszcone w wodzie jako roztwór są skuteczne wobec wirusa SARS a jednocześnie bezpieczne dla dzieci i osób starszych

 

To tylko wybrane zagadnienia związane z problematyką dezynfekcji, a permanentna dezynfekcja stała się od kilku miesięcy nieodłącznym elementem naszego życia i towarzyszy wszystkim jego aspektom, zatem  urzędy publiczne powinny dawać przykład i być wzorcem - właściwego ich stosowania.  

Jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - w administracji szczebla rządowego - sytuacja w tym obszarze stale ulega poprawie i widać rosnący profesjonalizm w działaniu Decydentów - realizujących procedury zamówień publicznych. 

Natomiast w gminach i Jednostkach Organizacyjnych Gmin jest jeszcze - w naszym mniemaniu - dużo do zrobienia w tym obszarze.  

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu Społecznego, o czym świadczy szereg doniesień medialnych. 

To jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczających procedur, pojemników, atestów, weryfikacji  - świadczą liczne doniesienia prasowe - vide https://polskiobserwator.de/aktualnosci/klienci-marketu-poparzeni/ (Osoby poparzone płynem dezynfekującym w Ikei) 

 

Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele określone
w powołanych aktach prawnych.

Zdaniem wnioskodawców dbałość o oszczędne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie środków publicznych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji -   powinna być nadrzędnym warunkiem sine qua non  ewentualnego wydatkowania środków publicznych.

Przykładem w analizowanym obszarze może być stosowanie najwyższych norm - w doborze środków dezynfekujących -w. obecnym czasie, kiedy Urzędy nie muszą już działać ad hoc - pod presją czasu.   

W mniemaniu wnioskodawcy - podejmując ewentualne procedury sanacyjne i optymalizacyjne
w gminach, do których choćby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyni się niniejszy wniosek - należy pamiętać, ze celem optymalizacji ma być efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie środków publicznych powierzonych Gminom przez Podatników i budżet Państwa oraz lepsze zaspokajanie żywotnych potrzeb mieszkańców Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości, atestowanych  środków dezynfekujących.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 sie 2020 09:48
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2020 09:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 09:21
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 671 razy