BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.18.2020CP

Obwieszczenie

POŚ.6733.18.2020CP                                                                                                                                                                                                                                               Ruciane-Nida, dn. 09.09.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego    zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie instalacji zewnętrznej elektrycznej (energetycznej) na terenie Ośrodka wypoczynkowego Wodnik. Inwestycja realizowana na działce nr 119/3, obręb Ruciane-Nida. Inwestorem jest Pan Krzysztof Kaczmarzyk, działający przez pełnomocnika Pana Adama Czartoryjskiego reprezentującego firmę ADBud Biuro Projektowe z siedzibą ul. Grunwaldzka 5, 12-200 Pisz.                              

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 10:10
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 10:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2020 10:24
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 33 razy