BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.16.2020 CP                                                                                                                                                                                                                              Ruciane-Nida, dnia 21 września 2020 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2020r. Pana Michała Kuczyńskiego, reprezentującego ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 15-249 Białystok, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV na działkach ewidencyjnych nr: 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek ewidencyjnych nr: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Inwestycja liniowa energetyczna. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.2204).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV na działkach ewidencyjnych nr: 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek ewidencyjnych nr: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008, oraz obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska - kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Na ndziałce nr 14/9 wzdłuż drogi (dz. nr 29) występują pomniki przyrody – grupa 7 drzew. Prace prowadzone będą z zachowaniem i ochroną istniejących pomników przyrody. W trakcie realizacji inwestycji zabrania się wycinki, uszkadzania i niszczenia ww. drzew oraz prowadzenia prac w obrębie ich brył korzeniowych oraz koron.
 6. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 7. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 8. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art.32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2020 poz. 282).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

     Teren inwestycji nie znajduje się obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U z 2020 poz. 282).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. d) Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Dopuszcza się lokalizację inwestycji na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.
 2. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie  budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 3. Teren inwestycji

  Teren inwestycji stanową działki ewidencyjne nr: 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz części działek ewidencyjnych nr: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

UZASADNIENIE

Pan Michał Kuczyński, reprezentujący ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 15-249 Białystok, pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV na działkach ewidencyjnych nr: 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek ewidencyjnych nr: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13, 14/11, 14/9, 14/1, 29 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” -  spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

                      

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie  na podstawie  53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
 • Starostwo Powiatowe w Piszu na podstawie  53 ust .4 pkt  6 ustawy z dnia  27   marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 293.),
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku na podstawie 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  293).
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu na podstawie art. 53 ust.4 pkt.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293).       
 • Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku na podstawie art. 53 ust.4 pkt.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293).       

 

          Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił   o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

          Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska -     w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia      czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody możliwe  jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym   do uzgodnień projektów decyzji. Postanowieniem z dnia 14 września 2020 r.,  znak: WOPN.612.37.97.2020.EBK uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji.

          Starosta Piski postanowieniem z dnia 26.08.2020 r., znak: GN.6123.307.2020 uzgodnił ww. inwestycje w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.

       Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., znak: PZD.4002.177.2020.CI, który uzgodnił projekt decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki nr 29 w ciągu drogi powiatowej nr 1644N obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida.

        Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: Zn.spr.:ZS.224.310.2020 z dnia 07.09.2020 r. uzgodnił projekt powyższej decyzji w zakresie gruntów leśnych.

        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku  na podstawie art. 53 ust.5 w/w ustawy uzgodnił projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.  

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.