BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  -
stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania 
oraz identyfikacji
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  - Data
dostarczenia - zgodna z dyspozycją  art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks
Cywilny (
t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145, 1495)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  
za pośrednictwem adresu e-mail pod
którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. 

Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Niniejsze pismo  - zawiera  wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sporządzony w trybie  
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. odostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, 
z
2020 r. poz. 695)

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne 
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)

Preamabuła Petycji/Wniosku: Zdaniem Wnioskodawcy Sfery Rządowe - w skali macro - coraz intensywniej
efektywniej walczą z epidemią SARS-CoV-2, zwanej w dalszej części wniosku/petycji -  „COVID-19”

Natomiast w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - jak wynika uzyskiwanych odpowiedzi - widać czasem
nieracjonalne zachowania.
W ostatnim czasie zadawaliśmy niektórym gminom w Kraju pytania w
trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy kupowane za publiczne pieniądze maseczki oraz 
płyny do dezynfekcji posiadają
odpowiednie certyfikaty.

Co niepokojące - okazało się, że całkiem duża część Jednostek Samorządu Terytorialnego (oczywiście nie wszystkie) 
- dokonała zakupu
rzecznych maseczek i płynów bez odpowiednich weryfikacji certyfikatów
norm typu  EN 14683 i tym podobnych, norm dotyczących działaniaochronnego, wirusobójczego, skuteczności 
chemicznych środków
dezynfekcyjnych i antyseptycznych, certyfikatów, wydłużonych
pozwoleń, atestów, etc
Część gmin odpowiadało nawet, że na początku pandemii zakupywały duże ilości maseczek bawełnianych 
- bez żadnych certyfikatów - sic
!

Jesteśmy przekonani, że nie stało się to z powodu złej woli, czy świadomego działania - ale z powodu tego, 
że decyzje były
podejmowane pod presją czasu, nikt o ten obszar nie pytał, nikła byla świadomość przedmiotowych 
zagadnień, etc
Dlatego uważamy, że to czas aby zadawać pytania,  sprawdzać, etc - tym bardziej, że chodzi o nasze
pieniądze (podatników) i
bezpieczeństwo nas wszystkich, etc

Tymczasem obecny szybki progres epidemii (ponad 20 tys. zakażonych osób codziennie - na dzień 
przygotowywania niniejszego wniosku)  oraz
fakt wydatkowania środków publicznych na cele
niestandardowe -
powinien w naszym mniemaniu -  tym bardziej  wyczulić Decydentów - na stosowanie
 wszelkich rozwiązań lege artis w tym zakresie.

ponadto:
art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. Dz. U. z 2020 r.
 poz. 713) - scilicet:
“(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia (…)
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”

Bezsprzeczną podstawą naszego wniosku są również inne ustawowe przepisy korespondujące z naszym 
wnioskiem, inter alia zawarte w
Ustawie  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz w odnośnym
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia czy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829)

Dotychczas - jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - mieliśmy wrażenie, że niewiele podejmuje 
się starań sanacyjnych w
tym zakresie w Gminach  - ad exemplum: maseczki zakupywane przez
niektóre gminy (jak wynika z otrzymywanych przez nas odpowiedzi) nie posiadały odpowiednich certyfikatów 
a płyny do dezynfekcji często
posiadają jedynie certyfikaty czasowe, etc
Pierwsze działania (marzec/kwiecień 2020 r)   z konieczności prowadzone ad hoc - siłą rzeczy były obarczone 
wieloma
nieprawidłowościami, etc

W urzędach szczebla administracji rządowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest o wiele lepsza i ciągle
ulegadalszej optymalizacji.Chcąc również - pro publico bono - uczestniczyć w procesie zwracania buwagi na rzeczoną problematykę
- nawiazując do uprzednio
dostarczanych do JST naszych wniosków również dot. innych obszarów
- oraz korespondując z art. 241 KPA  - scilicet: "...przedmiotem wniosku mogą być  w szczególności sprawy
dot. (…) zapobiegania
nadużyciom (…) lepszego zaspokajania potrzeb ludności,…”  etc - wnosimy jak poniżej:

Treść Wniosku
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach.

Ponownie zaznaczmy, że jeśli Gmina nie jest w posiadaniu poniżej
wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego
wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez
Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadań - jest w
posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji.  Wzmiankowane przekazanie
do Zakładku Komunalnego / Spółki Komunalnej / Oczyszczalni Ścieków
lub innej jednostki organizacyjnej - może nastąpić na podstawie art.
65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej
podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 8 miesięcy wydatkowała gmina na
zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic, płynów do dezynfekcji
rąk i powierzchni, etc.  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku -
zakupione przez Urząd środki ochrony, o których mowa w wyżej
wzmiankowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829)

§1a) Wnosimy o wyszczególnienie rodzajów zakupionych maseczek, typu:
jednorazowe, wielorazowe, zgodnie z PN-EN 149 półmaski o trzech
klasach: FFP1 (najniższy poziom ochrony), FFP2 (średnia skuteczność)
i FFP3 (duża skuteczność), jednowarstwowe, wielowarstwowe, rodzaje
rękawic i płynów do dezynfekcji.
Odpowiedzi na przedmiotowe pytanie - najlepiej (zdaniem wnioskodawcy)
udzielić w formie tabeli - z wyszczególnieniem w wierszach rodzaju
środków ochrony, a w przynależnej kolumnie kwot wydatkowanych na
danych rodzaj środka ochronnego.

Dla ułatwienia zaliczamy modelową odpowiedź z Gminy Trzciana (taka
forma odpowiedzi - w naszym mniemaniu) -  z jednej strony w minimalnym
stopniu absorbuje czas Decydentów (gminy posiadają tego typu
zestawienia) - z drugiej -  wyczerpuje in plus oczekiwania wnioskodawcy
oraz daje obraz czy gmina działa lege artis, etc

Zdaniem Wnioskodawcy udzielnie tego typu odpowiedzi pozwoli na wykonane
rekonesansu w Gminie w zakresie zakupów tego typu i pomoże ograniczyć
w przyszłości zakup tego typu produktów bez wymaganych certyfikatów
- co jak wynika z uzyskanych przez nas odpowiedzi - było częstą
praktyką w ostanim czasie.

§2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie
informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, rzeczonych
zakupionych przez Urząd środków ochrony, o których mowa w powyższym
§. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników,
Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego
typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające
jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej,
Innych odbiorców  - jakich? etc

§3) Czy wszystkie zakupywane środki ochrony, o których mowa w wyżej
wzmiankowanym §1 spełniają odnośne normy?, jeśli nie wnosimy o
wyszczególnienie zakupionych przez Urząd środków, które nie
posiadają stosownych certyfikatów i nie spełniają stosownych norm.

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci stosujących zakrycia ust i
nosa - poprzez dostarczanie oprócz maseczek, innych środków
zapewniających szerszą ochronę, etc

§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami
wzmiankowanych środków ochrony są również pracownicy Gminnych
ZOZ’ów, nauczyciele i kadra w szkołach  właściwych miejscowo dla
terenu gminy  - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe
kryteria doboru tego typu środków ochrony  - tak aby zapobiegać
niepożądanym skutkom permanentnego stosowania maseczek  u odbiorców
szczególnie wrażliwych ?

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych
działań fakultatywnie (obowiązek istnieje w przypadku petycji - w
przypadku wniosków nie ma takiego obowiązku - jednakże  zdaniem
wnioskodawcy  jawność i transparentność jest zawsze uzasadniona z
punktu widzenia interesu społecznego  - pro publico bono)  -  wnosimy
o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez
Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.

Osnowa Wniosku:
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie
wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania
stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz
ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się
szczególnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu
Społecznego
To jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczających procedur,
maseczek, przyłbic, pojemników, atestów, weryfikacji wynika choćby z
licznych doniesień medialnych, etc

Miliardy maseczek wędrują do kosza, a każda rozkłada się 450 lat. W
czasie pandemii zapomnieliśmy o ekologii?

129 miliardów - tyle maseczek jednorazowych zużywamy każdego
miesiąca na całym świecie. **** Wiele z nich zamiast do kosza na
śmieci trafia do środowiska. (Vide-  informacje za największymi
serwisami informacyjnymi - po wpisaniu hasła “maseczki odpady, 129
mld, etc” w wyszukiwarce google

(…) UCL Plastic Waste Innovation Hub wyliczył, że gdyby tylko w
Wielkiej Brytanii całe społeczeństwo nosiło maski wielokrotnego
użytku, mogłoby to zapobiec powstaniu 66 tys. ton odpadów z tworzyw
sztucznych (w dodatku zanieczyszczonych). (…)"
Vide: https://spidersweb.pl/bizblog/pandemia-ekologiczna/

“(…) Szacuje się, że codziennie we Włoszech wyrzucanych jest 37,5
miliona maseczek i 80 milionów rękawiczek. (PAP) (…)
Vide:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/covid-19-maseczki-ochronne-rekawiczki-ile-wyrzucanych-8919.html


Wszystko to dzieje się za publiczne (nasze pieniądze z podatków)
może warto zastanowić się nad zakupem maseczek lepszej jakości, etc


Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz
racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie
procedury - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele
określone w powołanych aktach prawnych.
Zdaniem wnioskodawców dbałość o oszczędne, racjonalne i najbardziej
efektywne wydatowanie środków publicznych w oparciu o zasady uczciwej
konkurencji -   powinna być nadrzędnym warunkiem sine qua non
ewentualnego wydatkowania środków publicznych.
Przykładem w analizowanym obszarze może być stosowanie najwyższych
norm - w doborze środków ochrony   - w obecnym czasie, kiedy Urzędy
nie muszą już działać ad hoc - pod presją czasu.

W mniemaniu wnioskodawcy - podejmując ewentualne procedury sanacyjne i
optymalizacyjne w gminach, do których choćby w minimalnym stopniu
ewentualnie przyczyni się niniejszy wniosek - należy pamiętać, ze
celem optymalizacji ma być efektywniejsze i racjonalniejsze
wydatkowanie środków publicznych powierzonych Gminom przez Podatników
i budżet Państwa oraz lepsze zaspokajanie żywotnych potrzeb
mieszkańców Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości, atestowanych
środków dezynfekujących.

§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w
trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i
wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres
e-mail: chronmy-obywateli@samorzad.pl
§11) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji
złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA,
została udzielona - zwrotnie na adres e-mail
chronmy-obywateli@samorzad.pl
§12) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016
r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl [1]    www.samorzad.pl [2]

Komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego
adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o
dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i
potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku.
(Oznaczenie adresata petycji/wniosku)
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie
oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie
KPA
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej
interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie
Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio
Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego
treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie
fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241
KPA.
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany
art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie
możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek -
usprawniać struktury administracji samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać
własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy
“Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2
Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby
wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki)
- choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie
powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia:
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.
Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako
próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji
Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku
dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje
się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie
pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat,
można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą,
świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na
miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak
wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur
sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej (w mniemaniu wnioskodawcy)
- stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji
rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej -
że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero
petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu
środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku,
wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw
prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma
miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby
zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym
celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe
dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1
Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA:
"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub
zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli
działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe,
organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe
oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji
- o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o
udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak
również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć
może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do
informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa
utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego
działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej"
[Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010].
Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek
choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych
wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA/Wniosek  NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE
ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy
dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą
prowadzone - jedynie - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i
o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów
kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną.
Nasza Petycja/Wniosek - mogą być jedynie traktowane jako przyczynek -
do zyskania percepcji u Decydentów w zakresie wdrożenia postępowania
sanacyjnego - w obszarze, ktory zdaniem wnioskodawcy wymaga podjęcia
działań optymalizacyjnych - celem zastosowania dyspozycji art. 241
KPA.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez
Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego
wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad
uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w
pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu
i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie
z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 lis 2020 14:26
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2020 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 09:20
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 334 razy