BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.22.2020CP

POŚ.6733.22.2020CP

Ruciane-Nida,  16 listopada  2020 r.

                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

              

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pózn.  ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. )  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci nN w miejscowości Onufryjewo gm. Ruciane-Nida do zasilenia istniejących i przyszłych odbiorców na działkach ewidencyjnych 55/1, 60/3, 61, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 63/8, 63/10, 66/1, 104, 111, 112, 55/2, 63/11 położonych  w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Michała Kalbarczyka, ul. Wojska Polskiego 62/20,  19-300 Ełk.

podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: piątek, 20 lis 2020 13:54
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2020 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:08
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 231 razy