BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.22.2020CP

Obwieszczenie

 Ruciane-Nida dn. 26 listopada 2020 r.

POŚ.6733.22.2020

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku  w sprawie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sieci nN w miejscowości Onufryjewo, gm. Ruciane - Nida do zasilenia istniejących i przyszłych odbiorców na działkach ewidencyjnych 55/1, 60/3, 61, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 63/8, 63/10, 66/1, 104, 111, 112, 55/2, 63/11, położonych w obrębie Onufryjewo, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Michała Kalbarczyka, ul. Wojska Polskiego 62/20, 19-300 Ełk.  

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nN w miejscowości Onufryjewo, gm. Ruciane - Nida do zasilenia istniejących i przyszłych odbiorców na działkach ewidencyjnych 55/1, 60/3, 61, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 63/8, 63/10, 66/1, 104, 111, 112, 55/2, 63/11, położonych w obrębie Onufryjewo, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pana Michała Kalbarczyka, ul. Wojska Polskiego 62/20, 19-300 Ełk.  

 

 

 Uzasadnienie

 

W dniu 16 listopada 2020 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania   administracyjnego w sprawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 24 listopada 2020 r.          ( data wpływu do tut. Organu 26 listopada 2020 r.).  Inwestor  PGE Dystrybucja S.A, Oddział Białystok, ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin,  w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kalbarczyk, ul. Wojska Polskiego 62/20, 19-300 Ełk, wniósł o wycofanie wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego  na budowie nN w miejscowości Onufryjewo, gm. Ruciane - Nida do zasilenia istniejących i przyszłych odbiorców na działkach ewidencyjnych 55/1, 60/3, 61, 62/2, 63/3, 63/5, 63/6, 63/8, 63/10, 66/1, 104, 111, 112, 55/2, 63/11, położonych w obrębie Onufryjewo, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski.

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                 

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

 

                                                             

                                             

 

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. a/a.

 

 

Data powstania: czwartek, 26 lis 2020 13:22
Data opublikowania: czwartek, 26 lis 2020 13:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:05
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 236 razy