BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 60,75 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 9 przynależy piwnica o pow. 8,22 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 60,75/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 58.370,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych trzysta siedemdziesiąt złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 620,00 zł (słownie; sześćset dwadzieścia złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 5.837,00 zł.
(słownie złotych : pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 155,00 zł x (100%-90%) = 15,50 zł+ 22% VAT tj. 3,41 zł = 18,91 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 6,20 zł + 22%VAT tj. 1,36 zł = 7,56 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 5.837,00 zł + 18,91 zł = 5.855,91 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18.01.2008 roku do dnia 8.02.2008 roku.
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 13:26
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2008 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2008 11:03
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2062 razy