BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

         Ruciane-Nida, 07 styczeń 2021 r.

POŚ.6733.26.2020CP

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm.)              oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r., poz.  293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego    w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie łącznika  z przebudową wejść zespole szkół samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie         ul. Gałczyńskiego 2, 12-220 Ruciane-Nida. Inwestycja realizowana na części działki o nr geodezyjnym  269, obręb Ruciane-Nida – obszar miejski.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4,      12-220 Ruciane-Nida.                    

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 7 sty 2021 11:26
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2021 11:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:11
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 109 razy