BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.26.2021

Obwieszczenie

 

POŚ.6733.26.2020 CP                                                                                                                                                                                                                      Ruciane-Nida, dnia 21 styczeń 2021 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 2020 r. Pani Małgorzaty Kaczmarczyk, Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, reprezentująca Gminę Ruciane-Nida, Al.Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie łącznika wraz z przebudową wejść przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie na działce ewidencyjnej nr 269 (w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym) w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Budowa i utrzymanie pomieszczeń dla szkół publicznych. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz.1990).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa łącznika wraz z przebudową wejść przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie na działce ewidencyjnej nr 269 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie ustala się.

 • Parametry techniczne inwestycji

- Szer. x dł. x wys. (wymiary maksymalne) -  do 8,5 m x  do 35,0 m x do 9,0 m.

- Maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne.

- Kształt dachu: jednospadowy o kącie nachylenia dachu do 20o.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na obszarze, którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXX/671/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145).
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował się następującymi przesłankami: budowa łącznika wraz z przebudową wejść przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.                        Teren zabudowy i zagospodarowany.  Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXX/671/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145).
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2020 poz. 282, z późn. zm.).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej
 1. Obsługa komunikacyjna: z drogi gminnej ul. Leśna (działka nr 522/4) po przez działkę nr 525/2, bądź z ul. Gałczyńskiego (działka nr 197/1).
 2. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
 3. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej instalacji wewnętrznej.
 5. Zaopatrzenie w ciepło: z istniejącej instalacji wewnętrznej.
 6. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
 7. Zagospodarowanie odpadów stałych: zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
  • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 216 – Sandr Kurpie.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U z 2020 poz. 282, z późn. zm).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli   w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie  budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 2. Teren inwestycji

  Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 269 (w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym) w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida,
Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Kaczmarczyk, reprezentująca Gminę Ruciane-Nida Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie łącznika wraz z przebudową wejść przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie na działce ewidencyjnej nr 269 (w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym) w obrębie geodezyjnym
1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” -  spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn.zm.).
 1. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie  53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

        Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida  wystąpił o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

         Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

    

          Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał  w dniu 14 stycznia 2021 r. Postanowieniem z dnia 19 styczeń 2021r. znak: WOPN.612.37.4.2021.EBK  uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika wraz z przebudową wejść przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie na działce nr 269 ( w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem, graficznym) w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida

 

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
 3. a/a

 

Data powstania: czwartek, 21 sty 2021 10:37
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2021 12:16
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 77 razy