BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

                           

RO.RM. 0002.1.2021            

                                                                 

                                                                                 

                                                                             Ruciane -  Nida,  20 stycznia 2021 r.   

                                                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień: 

 

27 stycznia 2021 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXXV sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z:

    - XXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 14 grudnia 2020 r.

    - XI nadzwyczajnej (XXXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 30 grudnia 2020 r.


5. Przyjęcie planów pracy na 2021 rok:

    - Komisji Rewizyjnej,

    - Komisji Ekonomiczno- Gospodarczej i Budżetu,     

    - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

    - Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,

    - Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    6.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2021 – 2028,

    6.2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 r.,

    6.3. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia

           maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021r.,

    6.4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub

           innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

    6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym

           dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

           (część działki o nr 369/5 o pow. 40 m2w Rucianem-Nidzie),

    6.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym

           dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

           (część działki o nr 96/6 o pow. 546 m2  i 24 m2  Śwignajnie).

    6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym

           dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

           (część działki o nr 139/3 o pow. 154 m2w Rucianem-Nidzie),

    6.8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

           umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej

           własność Gminy Ruciane -Nida (część działki o nr 197/1 o pow. 34 m2 w Rucianem-Nidzie),

    6.9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

           umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej

           własność Gminy Ruciane - Nida (działka o nr 275/10  o pow. 92 m2 w Rucianem-Nidzie).

7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców.

9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: czwartek, 21 sty 2021 10:50
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 10:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 09:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 78 razy