BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.1.2021CP

08 luty 2021 r.

POŚ.6733.1.2021.CP

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz-Nida odgałęzienie Wiartel na linie kablową 15kV wraz z powiązaniami  z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 23/2, 31, 32, 42, 43, 53, 54, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 92, 93 obręb Szeroki Bór,  obręb  Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk, ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.