BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.2.2021CP

 Ruciane-Nida, dn.  08 lutego 2021 r.


POŚ.6733.2.2021CP


 


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)                      oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, WLZ (wewnętrznej linii zasilającej), słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV.    Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 3026/2, 3026/1, obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida oraz na działkach o nr geodezyjnym 142/2, 142/1, 131, 132/4, 136/1, 86/1, 27/4, obręb Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A,  20-340 Lublin, działająca przez pełnomocnika PRYZMAT Jarosław Wysocki, ul. Stroma 1F/2, 15-662 Białystok. 


 


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.