BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na prace związane z remontem chodników i placów gminnych oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.ruciane-nida.pl e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony prace związane z remontem chodników i placów gminnych oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy gmina Ruciane-Nida wykonywane w 2008 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV 60122130-9 45233200-1, 45233222-1,
Termin realizacji zamówienia – do 31.12..2008 r.
Przedmiotem zamówienia są usługi: transport żwiru, materiałów do budowy i remontu chodników i placów gminnych, transport nieczystości stałych (liści, gałęzi, piasku) w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego
Kryteria oceny ofert:
cena brutto za 1 godzinę pracy sprzętu – 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 i 8 oraz jest zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.ruciane-nida.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2008 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 stycznia 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca będzie posiadał własny pojazd/y do przewozu materiałów określonych w SIWZ wraz z urządzeniem samozaładowczym i wyładowczym oraz posiadającym urządzenie do spychania oraz widlak. Podać markę i typ sprzętu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 15 styczna 2008 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 stycznia 2008 r.
Data powstania: wtorek, 15 sty 2008 07:46
Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2008 11:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2008 07:20
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2293 razy