BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ruciane-Nida, dn. 21 stycznia 2008 r.

GN-7624/1/08

Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18 stycznia 2008 r. wpłynął wniosek:

Państwa Doroty i Krzysztofa Kowalczyk
ul. 11-go Listopada 4A
12-221 Ruciane-Nida

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie stolarni na działkach oznaczonych nr 41/7 i 41/8 w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000
Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. strony postępowania wg wykazu
4. a/a


K.K.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 22 sty 2008 10:36
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2008 10:42
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:43
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2422 razy