BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

na dostawę materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45233222-1
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2008 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – transport i rozładunek płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży na teren miasta i gminy w Rucianem-Nidzie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w następujących ilościach:
1. płytki chodnikowe w ilości 12 100 szt. (w kolorze szarym, wym.: 35 cm x 35 cm, grubość 5 cm ); 2. płytki chodnikowe w ilości 6 800 szt. (w kolorze czerwonym, wym.: 35 cm x 35 cm, grubość 5 cm,); 3. obrzeża chodnikowe w ilości 2 800 mb (w kolorze szarym, wym.: 6 cm x 20 cm x 100 cm); 4. krawężniki w ilości 2 000 mb (wym.:15 cm, x 30 x 100 cm w kolorze szarym);
5. krawężniki w ilości 250 szt. (wym.: 15 cm x 30 cm x 50 cm w kolorze szarym.
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 20 lutego 2008 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lutego 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 6 lutego 2008 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 lutego 2008 r.
Data powstania: środa, 6 lut 2008 12:28
Data opublikowania: środa, 6 lut 2008 09:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lut 2008 10:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2167 razy