BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na usługi rzeczoznawcy majątkowego na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi rzeczoznawcy majątkowego na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 70100000-2
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2008 r.
Przedmiotem zamówienia są usługi rzeczoznawcy majątkowego tj: inwentaryzacja lokali mieszkalnych lub użytkowych, inwentaryzacja budynków gospodarczych, wycena lokali mieszkalnych lub użytkowych wraz z udziałem w gruncie, wycena budynków gospodarczych lub garaży wraz z gruntem, wycena budynków mieszkalnych lub użytkowych wolnostojących z gruntem, wycena działek, wykonywanie wyceny nieruchomości zabudowanych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonywanie wyceny nieruchomości do ustalenia renty planistycznej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 8 00- 14 00, pokój nr 9.
Teresa Dąbrowska – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 8 00- 14 00, pokój nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 25 lutego 2008 r., godz. 9 30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2008 r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie kserokopii uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nadanych zgodnie z wymogami ustawowymi oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub część zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 14 lutego 2008 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 lutego 2008 r.
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 08:34
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2008 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lut 2008 10:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2072 razy