BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

 

Lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni użytkowej 22,87 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,80 m2 położony na parterze  budynku nr 40 przy  ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 2467/490153 części w gruncie ozn. nr geod. 686, o pow. 5756 m2

                 

            cena wywoławcza  netto   82 000,00 zł, wadium  10 000,00 zł.

   

 Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  nr 34 o powierzchni użytkowej 22,87 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,80 m2 położony na parterze budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00044997/9 wraz z udziałem 2467/490153 części w gruncie ozn. nr geod. 686,  o pow. 5756 m2,  dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00028980/9.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opisana jako 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal nr 37 składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego.

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 05 listopada  2021r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 listopada 2021 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Uczestnictwo w przetargu:

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 8% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji (licytacja obywa się w kwocie netto, do której zostanie doliczone 8 % podatku VAT) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości  gruntowej na rzecz Gminy Ruciane-Nida przez okres 17 lat, poczynając od roku 2022. Niniejsza opłata może podlegać waloryzacji.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
  8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 30.09.2021 r. do dnia  02.11.2021r.                                                   

                       

 

                                                        

 

UWAGA!!!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 wrz 2021 08:47
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2021 08:53
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lis 2021 10:24
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 354 razy