BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.14.2021

Obwieszczenie

 Ruciane-Nida dn. 02 listopada 2021 r.

POŚ.6733.14.2021CP

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku   w sprawie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie linii napowietrznej SN 15kV dł.11m, linii kablowej SN 15kV dł. około 240m, budowie 1 słupa, budowie słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Karwica, gm. Ruciane – Nida na działkach o nr ewidencyjnym 1156/27, 88/4, 85/4, 85/11, położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest Sun§Snow Real Estate Sp. z o.o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, reprezentowana przez Pana Artura Leszczyńskiego, ul. Sportowa 13, 11-513 Miłki.  

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV dł.11m, linii kablowej SN 15kV dł. około 240m, budowie 1 słupa, budowie słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Karwica, gm. Ruciane – Nida. Inwestycja realizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1156/27, 88/4, 85/4, 85/11, położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest Sun§Snow Real Estate Sp. z o.o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, reprezentowana przez Pana Artura Leszczyńskiego, ul. Sportowa 13, 11-513 Miłki.  

 

 Uzasadnienie

 

         W dniu 08 października 2021 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu  12 października 2021 r. ( data wpływu do tut. Organu 15 października 2021 r.), pełnomocnik inwestora wniósł o wycofanie wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV dł.11m, linii kablowej SN 15kV dł. około 240m, budowie 1 słupa, budowie słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Karwica, gm. Ruciane – Nida realizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 1156/27, 88/4, 85/4, 85/11, położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane - Nida – obszar wiejski.

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                 

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

 

                                                             

             

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. strony postepowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

 

Data powstania: wtorek, 2 lis 2021 12:53
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2021 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:56
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 527 razy