BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.17.2021CP

POŚ.6730.17.2021 CP                                                                                                                                                                                                                          Ruciane - Nida, dnia 21 grudzień 2021r.


 


 


 


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 


Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2021 r. Pana Roberta Wilka, zam. ul. Pawia 58/4, 05 – 831 Młochów


 


U S T A L A M


lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:


budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana będzie na częściach działek ewidencyjnych nr 52/1, 58/12, 41/6 i 86/1 obręb geodezyjny 13 - Wejsuny, Ruciane – Nida - obszar wiejski. 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji


     Budowa obiektów liniowych infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899). • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana będzie na częściach działek ewidencyjnych nr 52/1, 58/12, 41/6 i 86/1 obręb geodezyjny 13 - Wejsuny, Ruciane – Nida - obszar wiejski.


Przedmiotowa inwestycja polegać ma na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków:


- długość sieci wodociągowej: do 31,0 m;


- długość sieci kanalizacji sanitarnej: do 154,0 m. 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
            Nie dotyczy. • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973).

 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098, z późn. zm.).

 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

 8. W celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na istniejące siedliska ptaków zarówno lerki jaki lelka, teren istniejącego obecnie pasa eksploatacyjnego linii napowietrznej należy utrzymywać bez zadrzewień.

  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
     W granicach terenu inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 710, z późn. zm.). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida. • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej


  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego. • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich


     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów


     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.


     Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.


     Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 216 – Sandr Kurpie. • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.

 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.).

 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,


-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów. 1. Przedmiotowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.

 2. Teren inwestycji


  Teren inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 86/1 i 41/6 oraz całość działek ewidencyjnych nr 52/1 i 58/12 w obrębie geodezyjnym 13 - Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.


 


UZASADNIENIE


 


Pan Robert Wilk, zam. ul. Pawia 58/4, 05 – 831 Młochów, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana będzie na częściach działek ewidencyjnych nr 52/1, 58/12, 41/6 i 86/1 obręb geodezyjny 13 - Wejsuny, Ruciane – Nida - obszar wiejski.


Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Katarzyna Krukowska – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

 5. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami: • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie  53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Giżycku na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 • Starostwem Powiatowym w Piszu na podstawie art. 54 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),


 


 


        Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida  wystąpił o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego.


   


         Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska -  w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia      czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.


 


    Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska -   w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia      czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnieni przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.


    


      Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał   w dniu 24 listopada 2021 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie  21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa  w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.


    


      Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu postanowieniem z 29 listopada 2021 r., znak: PZD.4002.235.2021CI uzgodnił projekt w/w decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w części działki ewidencyjnej nr 86/1 położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1777N w obrębie ewidencyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida.


     Starostwo Powiatowe w Piszu postanowieniem z dnia 26 listopada 2021 r., znak: GN.6123.512.2021 uzgodniło ww. inwestycję w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.


     Zarząd Zlewni w Giżycku postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r., znak: BI.ZPU.3.522.2669.2021.MW  uzgodnił w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wskazując iż w obrębie projektowanej inwestycji nie ma urządzeń melioracji wodnych, będących na ewidencji PGW Wody Polskie.


     


 


Pouczenie


Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.


Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.


 


 


 


 


Otrzymują: 1. Wnioskodawca,

 2. Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,

 3. Strony postepowania w drodze obwieszczenia,

 4. a/a.

Data powstania: środa, 22 gru 2021 14:53
Data opublikowania: środa, 22 gru 2021 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:56
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 757 razy