BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (działek budowlanych)

położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami),

niżej wymienionych:

1. ozn. nr geod. 226/53, o pow. 1.283 m2,
cena netto - 58.180,00 zł, KW - 12965,

2. ozn. nr geod. 597, o pow. 422 m2,
cena netto - 22.250,00 zł, KW - 11427,

3. ozn. nr geod. 598,599,600/1,
o łącznej pow.725 m2,
cena netto - 37.670,00 zł,KW - 12965,

4. ozn. nr geod. 608,609, 610,
o łącznej pow. 1.010 m2,
cena netto - 47.390,00 zł, KW - 12965,

5. ozn. nr geod. 611,612,613,
o łącznej pow. 1.026 m2,
cena netto - 46.530,00 zł, KW - 12965,

6. ozn. nr geod. 614, 615,
o łącznej pow. 1.010 m2,
cena netto - 45.800,00 zł, KW - 12965.

a/Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polnej Rucianego-Nidy zatwierdzonym uchwalą nr XX/28/2004 z dnia 27.04.2004 roku przedmiotowe działki stanowią teren o funkcji zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla sąsiedztwa.

b/Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

c/Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

d/Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

e/Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 07.03.2008 roku do dnia 28.03.2008 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w internecie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 7 mar 2008 11:01
Data opublikowania: piątek, 7 mar 2008 08:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2008 12:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2088 razy