BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ( lokal mieszkalny)

Przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 18, o powierzchni użytkowej 42,96 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i 2 przedpokoi, usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 18 przynależy piwnica o pow. 3,40 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 42,96/1028,36 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 44.600,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Cena udziału w gruncie wynosi 920,00 zł (słownie; dziewięćset dwadzieścia złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.460,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVIII/141/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28.12.2007 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 230,00 zł + 22% VAT tj. 50,60 zł = 280,60 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 9,20 zł + 22%VAT tj. 2,02 zł = 11,22 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 4.460,00 zł + 280,60 zł = 4.740,60 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7.03.2008 roku do dnia 28.03.2008 roku.


Data powstania: piątek, 7 mar 2008 11:41
Data opublikowania: piątek, 7 mar 2008 08:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2008 12:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2270 razy