BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ

 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z Uchwałą  Nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida –   ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek


 


ogłaszam


 


o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 26 marca 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane- Nida w godzinach  od 10:00 do 14:00, w pokoju nr 23, ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane- Nida, w sali nr 17  w godzinach od 12:00 do 13:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2022 r.


Uwagi mogą być wnoszone: • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane- Nida;

 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane- Nida, pokój nr 23

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 670 z późn.zm.): • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida.


 


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida


 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:


  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane- Nida;

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl;

 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;

 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Data powstania: piątek, 18 mar 2022 10:09
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 10:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:58
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 322 razy