BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

I Miejsce wykonywania pracy :

- Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al.Wczasów 4, Referat Finansowy

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku :
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe.

III Wymagania dodatkowe :

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. egzekucji podatków i opłat lokalnych :

1. Egzekucja zobowiązań podatkowych z podatku od nieruchomności, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych - od osób fizycznych i prawnych,
2. Egzekucja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania gruntu, rentu planistycznej,
3. Prowadzenie postępowań związanych z umorzeniami, odroczeniami oraz rozłożeniami na rany zobowiązań (zaległości) podatkowych,
4. Prowadzenie postepowań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji trolnej,
5. Udział w kontrolach podatkowych,
6. Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa,
7. Wydawanie zaświadczeń.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pracownik ds. egzekucji podatków i opłat lokalncyh” w terminie do 26 marca 2008 roku do godz. 15:0 w sekretariacie Urzedu pokój nr 15 lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pok.15, tel. 0-87 42 54 430.

Data powstania: wtorek, 11 mar 2008 11:50
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2008 11:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 cze 2008 08:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2757 razy