BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza VII publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

Lokal mieszkalny nr 36 o powierzchni użytkowej 75,27 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,75 m2 położony na parterze  budynku nr 40 przy  ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 7702/490153 części w gruncie ozn. nr geod. 686, o pow. 5756 m2

 cena wywoławcza  netto   233 000,00 zł, wadium  15 000,00 zł.

 Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  nr 36 o powierzchni użytkowej 75,27 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,75 m2 położony na parterze budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00044999/3 wraz z udziałem 7702/490153 części w gruncie ozn. nr geod. 686,  o pow. 5756 m2,  dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00028980/9.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opisana jako 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal nr 36 składa się z 2 pokoi, kuchni, garderoby, łazienki oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego.

Budynek w którym usytuowany jest lokal mieszkalny zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Rucianem-Nidzie przy ul. Zielonej 40.

 

VII publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu  13 października 2022r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Uczestnictwo w przetargu:

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 8% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji (licytacja obywa się w kwocie netto, do której zostanie doliczone 8 % podatku VAT) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości  gruntowej na rzecz Gminy Ruciane-Nida przez okres 16 lat, poczynając od roku 2023. Niniejsza opłata może podlegać waloryzacji.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
  8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 08.09.2022 r. do dnia  10.10.2022r.

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 11:54
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2022 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2022 08:52
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 538 razy