BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.5.2022CP

Obwieszczenie

POŚ.6733.5.2022CP

Ruciane-Nida, 14 wrzesień 2022 r.

                                                                    

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak sprawy: SKO.73.433.2022 w kwestii wyznaczenia do załatwienia przedmiotowej sprawy Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 99, obręb Sady, gm. Mikołajki, reprezentowana przez Pana Grzegorza Pawelak ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk .

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Data powstania: piątek, 16 wrz 2022 14:53
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2022 14:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 13:02
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 115 razy