BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.5.2022

POŚ.6733.5.2022                                                                                                                                                                                                                       Ruciane - Nida, dnia 28 października 2022 r.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2022 r., uzupełnionego w dniu 07.09.2022 r. przez pełnomocnika firmy P4 sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa oraz zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 22.08.2022 r. (znak: SKO.73.433.2022)

 

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o nr MRA1801B na części działki ewidencyjnej nr 99 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji zgodnie z załącznikiem) w obrębie geodezyjnym 14-Sady, Gmina Mikołajki.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Budowa obiektów i urządzeń łączności publicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.). Przedmiotowa inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 503).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o nr MRA1801B na części działki ewidencyjnej nr 99 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji zgodnie z załącznikiem) w obrębie geodezyjnym 14-Sady, Gmina Mikołajki.

Przedmiotowa inwestycja polegać ma na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o nr MRA1801B, w skład której wchodzi:

 • wieża wolnostojąca,
 • instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten sektorowych i anten radioliniowych;
 • urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży;
 • wewnętrzna instalacja zasilająca;
 • wysokość całkowita konstrukcji: do 56 m n.p.t.;
 • powierzchnia inwestycji: do 100 m2.

Wyposażenie stacji będą stanowić:

 • zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych (RRU) oraz transmisyjnych (ODU) umieszczonych w pobliżu anten sektorowych i radioliniowych, a także urządzeń zasilających i realizujących m. in. funkcję cyfrowego przetwarzania sygnałów, umiejscowionych w szafach systemowych posadowionych u podstawy wieży,
 • zespół anten sektorowych pracujących w następujących pasmach częstotliwości: 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz,
 • zespół anten parabolicznych,
 • elementy torów antenowych.
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się.
 2. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (powierzchnia terenu inwestycji wynosi 0,0100 ha) – 1,0.
 3. Maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 100 m2.
  • Parametry techniczne inwestycji.
 4. Całkowita wysokość konstrukcji – nie więcej niż 56 m n.p.t.
 5. Moc EIRP (równoważna moc promieniowana izotropowo) dla pojedynczej anteny sektorowej wynosi od 3049 W do 11455 W.
 6. Kąt pochylenia głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny w przedziale 0-10°.
 7. Planowana wysokość zawieszenia anten sektorowych: 53,5 m.n.p.t.
 8. Kierunek (azymut) głównej wiązki promieniowania anteny, dla trzech anten sektorowych odpowiednio: 330°, 90°, 210°.
 9. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
   1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973, z późn. zm.).
   2. Zakazuje się, aby przedmiotowa inwestycja powodowała przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 z późn.zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).
   3. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 916, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
   4. Inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, oraz Uchwały Nr  XXXVII/753/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
   5. Projektowany obiekt nie jest wymieniony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
   7. Planowana inwestycja nie może wpływać szkodliwie na środowisko, zwłaszcza: zanieczyszczać wód, gleby, powietrza, niszczyć flory i fauny, stanowić źródła niebezpiecznych odpadów, ponadnormatywnego hałasu lub przewyższać dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach terenu inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U z 2022 poz. 840).

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art. 32 ww. ustawy.

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 1. Obsługa komunikacyjna: z drogi gminnej (działka ewidencyjna nr 102).
 2. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
 3. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie występując z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy do operatora sieci. W korytarzach technicznych i wyznaczonych miejscach lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych zabrania się nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy ogrodzeń. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do istniejących i nowo projektowanych urządzeń elektroenergetycznych może być realizowana z uwzględnieniem odległości wynikających z odrębnych norm i przepisów.

 1. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy.
 2. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
 3. Zagospodarowanie odpadów stałych: gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
  • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

       Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Inwestor powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

       Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

       Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
 4. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648).
 5. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Inwestycja podlega obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.
 2. Przedmiotowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 3. Teren inwestycji

       Teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej nr 99 (w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym) w obrębie geodezyjnym 14-Sady, Gmina Mikołajki.

 

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Pawelak, zam. ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk pełniący funkcję pełnomocnika firmy P4 sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o nr MRA1801B na części działki ewidencyjnej nr 99 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji zgodnie z załącznikiem) w obrębie geodezyjnym 14-Sady, Gmina Mikołajki.

Pismem z dnia 29.07.2022 r. (znak: PBI.6733.13.2022) działająca z upoważnienia Burmistrza Mikołajek Sekretarz Gminy zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z wnioskiem o wyznaczenie innego organu do rozpatrzenia sprawy polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 99 obręb Sady, gm. Mikołajki. Sekratarz Gminy Mikołajki wyjaśniła, że w kręgu stron postępowania znajduje się Burmistrz Miasta Mikołajki – Piotr Jakubowski oraz jego małżonka Alina Jakubowska (współwłaściciele działek nr 82, 86/21 obręb Sady) oraz syn Michał Jakubowski wraz z małżonką Pauliną Jakubowską (współwłaściciele działki nr 86/18, obręb Sady). Następnie postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2022 r. (znak: SKO.73.433.2022) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie stosownie do art. 25 §1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wyznaczyło do załatwienia przedmiotowej sprawy Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
 5. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie  53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 6. Starostwo Powiatowe w Mrągowie na podstawie  53 ust.  6 ustawy z dnia  27   marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 7. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku na podstawie  53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

 

             Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida dnia 14 września 2022 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 99, obręb Sady, gm. Mikołajki.

           Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił   o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego.      

    Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu  do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów   o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia  czy w oparciu   o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał  w dniu 23 września 2022 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa  w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

       Starostwo Powiatowe w Mrągowie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Zarząd Zlewni w Giżycku zgodnie  z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, a przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. W związku z powyższym z w/w dyspozycji przepisu prawa Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej     w Białymstoku – Zarząd Zlewni w Giżycku w przedmiotowej sprawie skorzystało.

       Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadomił strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w/w postępowaniu.

       W trakcie trwania postępowania wpłynęły zastrzeżenia stron postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Strony podnoszą, iż planowane postawienie stacji bazowej telefonii komórkowej może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających na działce nr 99 i działkach sąsiednich. Ponadto, wskazują iż planowana inwestycja może doprowadzić do spadku wartości otaczających nieruchomości oraz względy wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego.

      Tut. organ wskazuję, iż planowane przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie znajduję się w graniach obszaru Natura 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska - kod obszaru PLB 280008 oraz Ostoja Piska PLH 280048, w związku z powyższym tut. urząd nie dokonywał oceny w/w przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.).

     Projektowany obiekt nie jest wymieniony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn.zm.),.

      Ponadto, zakazuje się, aby przedmiotowa inwestycja powodowała przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektroenergetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r. poz. 2448).

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia żądania, o którym mowa w art.
51 ust. 2e ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2022 15:27
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2022 15:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2022 11:38
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 167 razy