BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie działań w zakresie realizacji zadania publicznego „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki w Gminie Ruciane-Nida.
I. O środki finansowe mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe, których definicje podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- wnioskodawcy, którzy przy realizacji zadania zapewnią wkład własny w wysokości co najmniej 15% wartości zadania (w tym co najmniej 5% wkładu finansowego);
- wnioskodawcy posiadający warunki do realizacji zadania (baza, kadra)
II. Ogólna pula środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000 zł.
Dotacja nie może być przeznaczona na: zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu i innych rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą; pokrycie deficytu działalności organizacji; wsteczne finansowanie projektów; pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu); koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną; przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
III. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1. Rodzaj zadania (atrakcyjność oferty: program, baza, kadra, uczestnicy) – do 30 pkt;
2. Ilość uczestników projektu zadania – do 30 pkt;
3. Deklarowany udział finansowych i niefinansowych środków własnych i z innych źródeł– do 15 pkt
4. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań – do 10 pkt.
5. Dobrze sporządzony budżet kalkulacji kosztów – do 10 pkt.
6. Przejrzysty harmonogram działań – do 5 pkt.
IV. Burmistrz przyzna dotację na dofinansowanie realizacji zadania gminy jednostkom, których wnioski uzyskają minimum 60 pkt (iloraz sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji podzielonej przez liczbę osób wchodzących w skład komisji). Dotacja zostanie przekazana kolejno podmiotom uzyskującym największą ilość punktów do momentu wyczerpania środków.
V. W celu dokonania złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny do dnia 28 kwietnia 2008 r. ustalając wysokość proponowanej dotacji dla realizacji zadania. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida w dniu 28.04.2008 r.
VI. Po wykonaniu zadania organizacje i inne podmioty zobowiązane są do przedstawienia, w określonym przez Burmistrza terminie, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
VII. Zadanie będące przedmiotem konkursu może być realizowane w terminie od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., a w szczególności przez: sport masowy dzieci, młodzieży i dorosłych, sport rodzinny, sport kwalifikowany dzieci, młodzieży i dorosłych, promocję rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, imprezy sportowe organizowane w ramach dni Rucianego-Nidy, organizowanie rajdów rowerowych, pieszych i spływów, organizowanie otwartych szkół umiejętności sportowych
VIII. Oferty należy złożyć na druku ustalonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór druku oferty można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokój nr 9 i 10. lub pobrać ze strony: www.bip.ruciane-nida.pl zakładka „urzędowa tablica ogłoszeń”, następnie „ogłoszenia”.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację organizacji (ważny 3 m-ce od daty wystawienia) dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu.
- statut organizacji
W przypadku składania kopii ww. dokumentów powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą organizację do tego upoważnioną.
Na kopercie oferty należy umieścić dane adresata oraz dopisek „ otwarty konkurs - 2008”
Wnioski należy składać do dnia 21 kwietnia 2008 r. do godz. 15 00.
Adres składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, sekretariat – pokój nr 15
IX. Z budżetu gminy na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano w 2007 r. kwotę 35 000 zł którą przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. W roku 2008 jeszcze nie wydatkowano funduszy na tego rodzaju zadania.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Organizacja przystępująca do konkursu może złożyć tylko jedną ofertę. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w złożonej ofercie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 087 423 10 36 (pok. 9, 10)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 mar 2008 08:29
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2008 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 kwi 2008 13:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2260 razy