BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2019CP

    Ruciane-Nida, dn. 09 listopada 2022 r.

 

Nasz znak :

POŚ.6730.12.2019CP

 

                                                          P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po analizie zaistniałych faktów  w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12 – Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. , ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Wrżała.

                                                               p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB                                       (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12 – Ukta, gmina Ruciane-Nida. 

                                                                                                                                   

                                                              u z a s a d n i e n i e

 

     Inwestor P4 Sp z o.o., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pani Anna Warżała wniosła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12 – Ukta, gmina Ruciane-Nida.

     W toku postępowania tut. Organ zgodnie z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ) nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosownych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. W związku z powyższym, dnia 27 sierpnia 2019 r. tut. Urząd zawiesił postępowanie administracyjne zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

      Zgodnie z art. 97 § 2 k. p. a gdy ustąpiły przyczyny uzasadniając zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

                                                                      p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2022 11:33
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2022 23:43
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 82 razy