BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2019CP

 Ruciane-Nida dn. 10 listopada 2022 r.

POŚ.6733.12.2019CP

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4  na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Warżała.

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4  na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

 Uzasadnienie

         W dniu 23 sierpnia 2019 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W wyniku analizy dokumentacji sprawy oraz lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze Natura 2000, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida rozważył, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.), przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, i uznał, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r. nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy w celu przeprowadzenia postepowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dnia 10 stycznia 2020 r., postanowieniem znak: WOPN.43.08.42.2019.AB.6, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył obowiązek przedłożenia, raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na ww. obszar Natura 2000.

        Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) tut. Urząd dnia 12 maja 2020 r. ( data odbioru: 19.05.2020 r.) i 08 października 2021r. (data odbioru: 18 października 2021 r.) wezwał pełnomocnika inwestora o udzielenie informacji czy zostały podjęte działania w kierunku przedłożenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 dla planowanego przedsięwzięcia.  Pełnomocnik inwestora nie udzielił odpowiedzi na w/w wezwania   

       Zgodnie z art. 97 ust. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, wnioskodawca nie przedłożył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

         

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji                                             

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2022 11:50
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 11:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2022 23:43
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 194 razy