BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Ruciane-Nida, dnia 24 listopada 2022 r..

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida Uchwały Nr XLIX/435/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida i Uchwały Nr LII/479/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida dla części obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Bełdany oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida: http://bip.ruciane-nida.pl/ (zakładka: Menu > Menu tematyczne > Prawo miejscowe > Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida > Rok 2022).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

                                                                                                                  

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: http://www.bip.ruciane-nida.pl/ na stronie głównej.