BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej (za MIAREXEM), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, ujawnionych w KW 12965 i 11427, niżej wymienionych:

- działka ozn. nr. geod. 226/53, o pow. 1.283 m2,
cena wywoławcza netto wynosi - 58.180,00 zł,
wadium wynosi - 5.800,00 zł,

- działka ozn. nr. geod. 597, o pow. 422 m2,
cena wywoławcza netto wynosi - 22.250,00 zł,
wadium wynosi – 2.200,00 zł,

- działka ozn. nr. geod. 598,599 i 600/1,
o łącznej pow. 725 m2,
cena wywoławcza netto wynosi – 37.670,00 zł,
wadium wynosi – 3.700,00 zł,

- działka ozn. nr. geod. 608, 609 i 610,
o łącznej pow. 1.010 m2,
cena wywoławcza netto wynosi – 47.390,00 zł,
wadium wynosi – 4.700,00 zł,

- działka ozn. nr. geod. 611, 612 i 613,
o łącznej pow. 1.026 m2,
cena wywoławcza netto wynosi – 46.530,00 zł,
wadium wynosi – 4.600,00 zł,

- działka ozn. nr geod. 614 i 615,
o łącznej pow. 1.010 m2,
cena wywoławcza netto wynosi – 45.800,00 zł,
wadium wynosi – 4.500,00 zł.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
15 maja 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży ( około 1.000,00 zł). Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 9,
tel. 0/87/4231036 w 37 lub 0/87/4254437,
fax 0/87/4254456.


Data powstania: piątek, 11 kwi 2008 09:47
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2008 08:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 maj 2008 14:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2313 razy