BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodnicząca                                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

RO.RM. 0002.1.2023    

               

                                                                                                                                                           

                                                                                                   Ruciane -  Nida,   23 stycznia  2023 r.   

                                                                                                                                        

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zwołuję na dzień:

 

30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LXII sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 15 grudnia 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej (LXI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane – Nida w dniu 29 grudnia 2022 r.

6. Przyjęcie planów pracy na 2023 rok:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Ekonomiczno- Gospodarczej i Budżetu,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
  • Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,
  • Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane – Nida na lata 2023-2028.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia  pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób   objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w  Rucianem-Nidzie ul. Gałczyńskiego  2.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/321/2017 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane - Nida.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w  sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych  warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane - Nida.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Ruciane - Nida (część nr geod. 377/8  w Rucianem-Nidzie).

7.9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.  

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Rucianem-Nidzie.     

8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                    Ruciane – Nida

                                                                        /-/  Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 24 sty 2023 09:50
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2023 10:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2023 11:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 281 razy